Rólunk

A ForestCRM fejlesztője és üzemeltetője a Smiling Software Kft. Az alapítás óta magyar tulajdonban lévő társaság tevékenységének középpontjában magas megbízhatóságú és minőségű szolgáltatások biztosítása áll.

A ForestCRM a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kialakított szolgáltatás, amelynek fókusza az értékesítés támogatása és megerősítése. A megoldás olyan értékesítési módszertanra épül, amelyet követve az értékesítési csapat hatékonysága növelhető, az ügyfelek száma gyarapítható.

Kapcsolat:

Tüske Zsolt, Szolgáltatás igazgató
Zimmer András, Fejlesztési igazgató

Smiling Software Kft.

Cím: 1028, Budapest, Kevélyhegyi u 4.

Adószám: 13646592-2-41

Email: [email protected]
Telefon: +36 20 218 2651
Információ: http://www.forestcrm.hu

Forest CRM felhasználási feltételek

Jelen dokumentum a Smiling Software Kft. (1028 Budapest, Kevélyhegyi u 4., cégjegyzékszám: 01-09- 865987) (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazza. A rendszer használatával, annak használója (a továbbiakban: "Felhasználó") tudomásul veszi és elfogadja jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat.

1. Szolgáltató által a https://app.forestcrm.hu honlapon üzemeltetett rendszer célja, a kis-és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének hatékony támogatása. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) kizárólag e célból veszi igénybe.

2. A rendszer megrendelésének feltétele a Felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi és Jogszerűségi Nyilatkozat ismerete és elfogadása. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Jogszerűségi Nyilatkozat rendelkezik. A megrendelés folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót szolgáltatások használatából kizárni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatbázisban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben meghatározott személyes adatok is találhatóak. Ilyennek minősül bármely természetes személlyel összefüggésben hozható adat, vagy az abból levonható következtetés (pl. név, cím, telefonszám, e- mail cím).

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely az adatbázisban található adatok esetleges pontatlanságából vagy valótlanságából, valamint a nem megfelelő használatból ered. Az adatok feltöltése, felhasználása a Felhasználó felelősségi körébe tartozik, a Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos felelősséget kizár. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

4. A rendszer használata internetalapú, azaz web felületen biztosított a hozzáférés, melynek üzemeltetését a Szolgáltató végzi. A rendszer használata jogosultság alapján, felhasználónév és jelszó megadásával működik. A Felhasználó, személyesen rögzíti a szükséges adatokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított felhasználónév és jelszó biztonságos használatát illetően kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató a felhasználónév és jelszó kompromittálódásából, eredő visszaélésekből származó károkért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató, a Felhasználó külön megkeresése alapján jogosult technikai segítség és hibaelhárítás céljából műveletet végezni az egyedi felhasználónévvel és jelszóval kezelt rendszerfelületen.

5. A Szolgáltatás használatának díjai és fizetési módja
A Szolgáltatás díját a Felhasználó előre fizeti a Szolgáltató számára. Szolgáltató elektronikus számla kibocsátására jogosult, ettől eltérő esetben a Felhasználó külön írásbeli kérelme alapján papíralapú számla kerül kiállításra. A szolgáltatási díj megfizetése átutalással teljesítendő, mely a kiadott számla tartalma szerinti összegben és időintervallumban esedékes.
Az Szolgáltatás díja tartalmazza a szolgáltatás folyamatos üzemeltetését és az adatmentéseket. A Szolgáltatási díj a díjcsomagok alapján kerül kiszámlázásra, melyet a Szolgáltató a honlapján tesz közzé. Szolgáltató egyedi megállapodás alapján jogosult a közzétett díjcsomagoktól eltérni.
A megrendelést követően Szolgáltató a honlapon közzétett csomagleírásoknak megfelelően negyedéves vagy féléves díjakra vonatkozó számlákat bocsát ki. A számlázás menete:
A számlázási fordulónap és egyben a számla esedékessége minden negyedév vagy félév első napja, mely előtt Szolgáltató díjbekérőt állít ki. A díjbekérőn szereplő összeg kiegyenlítését követően, a Felhasználó számára elkészített elektronikus számlán a hozzánk beérkezett összeg jóváírásának dátuma fog szerepelni, ami egyben a számla kelte, a fizetési határidő és a kiegyenlítés dátuma is. Felhasználó köteles a díjbekérőt a kibocsátást követő 8 napon belül kiegyenlíteni, ellenkező esetben Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatást.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes szolgáltatási díjakat.

6. Felek jogai kötelezettségei
A teljesítés során Szolgáltató alvállalkozót, egyéb közreműködőt (továbbiakban: Közreműködő) vehet igénybe.
Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért mind a minőségi követelmények, mind a határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el.
A Szolgáltató felelősséggel tartozik azért, hogy Közreműködője a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően végzi tevékenységét.
Felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, és/vagy felfüggesztésére amennyiben a Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél jogos érdekét vagy vonatkozó hatályos jogszabályt sért.
Karbantartási, hibajavítási célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult a rendszerbe bejelentkezi és azon műveletet végezni.
A szolgáltatás folytonosságát, a Szolgáltató által végzett karbantartás, javítás és egyéb művelet idejére üzemszünet korlátozhatja. A tervezett üzemszünet időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 4 órát. A Szolgáltató a karbantartást elsősorban munkaidőn kívüli időszakban végzi.
Lehetőség szerint a tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább 3 naptári nappal előre értesíti a Felhasználót a Szolgáltatás honlapján.

A Szolgáltatás igénybevételéhez minimálisan szükséges műszaki feltételek:

  • Internet kapcsolat;
  • Gyártó támogatással rendelkező verziójú Chrome vagy Firefox Internet böngésző;
  • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

7. Üzemeltetés, adatmentés
A Szolgáltatás biztonságos környezetben, a DoclerNet Hosting Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-42) által biztosított szervergépeken üzemel. A webkiszolgálón tárolt összes adat naponta mentésre kerül, az esetleges meghibásodás utáni helyreállítás érdekében.

8. Vis maior
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatón kívül álló elháríthatatlan események és cselekmények bekövetkezése esetén pl: természeti katasztrófa, jelentős időjárási, közlekedési, közműszolgáltatási káresemény vagy akadály, szervergép szolgáltatás leállás, tűzeset, katonai szükség állapot, egészségügyi akadályoztatás és egyéb hasonló körülmény bekövetkezése esetén Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatás szünetelése, avagy lehetetlenülése tekintetében.

9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a részére biztosított rendszer nem tovább értékesítési célú felhasználásra készült, így nem áll jogában azt módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, közzétenni, licencelni, származtatott munka elkészítésére felhasználni, átruházni és eladni a rendszer keretei között megszerzett semmiféle információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást. A rendszer létrehozása és működtetése során készített minden szoftver, program, adat, eljárás a - a Felhasználó által megadott, avagy rögzített adatok kivételével - Szolgáltató tulajdona, mely a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogvédelem alá esik. A Felhasználó által megadott, vagy rögzített adatok, Felhasználó tulajdonát képezik.

Jelen szabályzat elfogadásával a Magyar Köztárasság hatályos joga (különösen a polgári törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszony (továbbiakban: megállapodás) jön létre a Felhasználó, valamint a Szolgáltató között. Ezen megállapodás az alábbi esetekben szűnik meg:

  • a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, valamint igénybevett rendszerszolgáltatás ellenértéket teljesítette
  • a Felhasználó hozzáférését megszüntetésre kerül, amennyiben legalább 3 hónap tekintetében a havidíj megfizetésével 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
  • Szolgáltató azonnali hatályú és indokolás nélküli felmondásával, amennyiben a Felhasználó jelen feltételek és a vonatkozó jogszabályok megszegésével a Szolgáltató érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít, így különösen: a szolgáltatás önműködő, automatikus és on-line kereteit túllépő igénybevétel, a Szolgáltató indokolatlan, és a zavartalan szolgáltatás teljesítése melletti többszöri megkeresése.

A Felhasználási feltételek módosítása történhet automatikusan, a jogviszonnyal összefüggő, illetőleg a Szolgáltató tevékenységét érintő jogszabályok, illetve a Szolgáltatóra vagy az Előfizetőre kötelező érvényű egyéb szabályozók változásával, kétoldalú, egybehangzó, írásos akaratnyilatkozattal, avagy Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani és a módosított változatokat azok hatályba lépésekor internetes honlapján a Felhasználók számára közzétenni.

Budapest, 2016. április 02.

Smiling Software Kft.
1028 Budapest, Kevélyhegyi u 4.